Laramar Gems from The Blue Caribbean

Laramore Cabochons from The Caribbean
Beautiful Laramar Powder Blue